spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


Program Ekologická a Sociální Kultura (pESK)

 

Program ESK

Není jednoduché představit program, který se některými myšlenkami podobá zprofanovaným návrhům socialistické či komunistické éry a zároveň je zcela o něčem jiném. I přesto, že při bližším pohledu se tu mnohé minulé trendy vyvrací, prohlédneme-li hlouběji, může to v někom vyvolávat tendence pro urychlené závěry a hodnocení spojená s minulostí.

Předesílám jen, že podobnost některých myšlenek je spíše náhodná. Dřívější éru jsem nezažil a neprošel jsem ani ideologickou masáží. Myšlenky programu vychází z vlastní zkušenosti a především z argumentace uváděné v mých textech – Reflexe vychovatele nebo Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti.

Program ESK umožňuje souběžné fungování stávajících výhod volného trhu či kapitalistických trendů (ovšem jen do určité míry vymezené daňovým systémem a prosociálními zájmy) a prosociálního fungování společnosti, a zároveň dává jistotu práce a mzdy, možnost kvalitní péče o životní prostředí a možnost budovat zdravé osobní vztahy, přináší zdraví a osobní růst.

 

Úvod:

Doba, kde lidé nemají čas naslouchat svým dětem, odpovídat na jejich otázky a učit je žít dle zákonu otevřenosti a pravdivosti, důvěry a spolupráce, je dobou, která vychovává lidi nezodpovědné, nespolupracující, nenaslouchající, neschopné zdravé komunikace, neschopné otevřenosti, pravdivosti, úcty a pokory, bezohledné sobce, kteří neumí myslet za dva natož za celek, nemají respekt k cizím názorům, jsou namyšlení, slepí, závislí a plní stresu a nejistoty, kterou si mnohdy už ani neuvědomují a o to hůře jednají. Lidé, kteří jsou pro peníze a vlastní slast ochotni udělat cokoli, vyrábět a prodávat výrobky poškozující zdraví a životní prostředí, šířit zlo a tlachání i zabít. To pro ekonomiku ani hospodaření není dobré a je to znakem selhání místní politiky.

Napravit tento stav může jen systém, který občany osvobodí od umělých pracovních povinností (viz umělá zaměstnanost, UMZ) a dovolí jim otevřít se pravdě a spolupráci, možnosti otevřeně se ptát po zdravé cestě a možnost ji hledat a naplňovat, tvořit. Bez stresu, bez chvatu, v harmonickém soužití s okolím. Tj. systém, který dá lidem čas a příležitosti na zdravé soužití a sebepoznávání. – Poznámka: pro dnešní civilizaci to znamená systém, který pomůže odbourat umělou zaměstnanost a dá lidem příležitost se živit a uživit i bez práce pro ni, bez podvodů, bez výroby a distribuce zbytečností a kýčů, bez lží a slepého opakování polopravd.

Odstraníme-li umělou zaměstnanost, a dovolíme-li si sdílet stávající míru inovací a vzdělanosti, jakož i pracovní příležitosti a mzdy, budeme mít svobodný stát a svobodné dospělé občany a brzy i zdravou novou generaci. Vždyť se jen rozhlédněte, potřebujeme všechny ty nesmysly, kterými se dnes lidé živí, jen aby měli práci, nebo bychom se bez nich obešli a rádi bychom přenechali kousek své práce ostatním a pracovali jen třeba 3-4 hodiny denně? Naše civilizace a technologický pokrok to snadno mohou umožnit, když dokážeme dát dohromady systém, který nám umožní se vzájemně podělit o práci a mzdy jako přístup k obživě. Není zde nezbytné dělit se rovnoměrně, aby všichni měli stejně nehledě na zásluhy, to je nesmysl, ale alespoň tak, aby každý měl možnost si bez velké námahy za 3-4 hodiny práce (v prosociální oblasti a nikoli v UMZ) vydělat na své živobytí. Zda poté bude dělat pro peníze něco navíc, aby třeba mohl cestovat nebo mít dvě auta anebo se bude věnovat rodině, sportu apod. je na něm. Systém umožňující spolupráci a vzájemný svobodný dialog vede ke svobodě. Svobodu lze najít jen v pokoře a úctě k cizím názorům a svému nitru. Tomu mají systémové nástroje klestit cestu. Více o nástrojích popíši ve své knize Ekonomická krize je krizí hodnot a systémového řízení společnosti a v knize O programu ESK.

 

Program ESK spočívá na principech podobných družstevnictví a ve vytváření „monopolů“ místních sdružení jednotlivců a firem za účelem konkurenceschopnosti na trhu práce, zboží i služeb, aby se tím dosáhlo možnosti určovat ceny i usměrňovat druh vykonávané práce ve prospěch prosociálních aktivit a omezování UMZ (tj. aby bylo možné usměrňovat tok oběživa). Cílem je umožnit lidem spolupracovat a získat volný čas. Zabránit ztrátám, ke kterým dnes dochází v honbě za konkurenceschopností, na přesyceném trhu práce bez většího pozitivního efektu, a získat možnost využít tyto externality na práci ve prospěch ostatních priorit. Spojení lidí a firem všech profesí dohromady a vzájemné (specifickými pravidly) podložené sdílení know how a inovací, sdílení pracovních příležitostí (převážně prosociálního charakteru) a mezd (zisků), umožní konkurenceschopnost velkým nadnárodním formám a dá možnost se stát na nich nezávislí. Sdružení lidí a firem umožní systému také zaplatit práci všem, kdo pracují pro systém (namísto hrozící nezaměstnanosti), a omezit UMZ a její vedlejší škody a externality. Všichni, kdo chtějí, se mohou zapojit do programu ESK a svou činností se podílet na rozvoji místní komunity či lokality a podělit se o příležitosti v prosociální sféře, aniž by byli nějak ekonomicky ohrožováni, a je jim umožněno přestat pracovat pro UMZ, pouze pro peníze (a to i za podmínek destrukce osobních vztahů, zdraví, životního prostředí, ostatních priorit). Můžeme pak naopak snížit UMZ v celé naší společnosti a dokonce i umělou pracovní nutnost rozdělením si práce, a dělat pak jen to, co má smysl a zdravý efekt. Vytvořme sdružení na principech programu ESK, a dosáhneme uvolnění růstového potenciálu naší civilizace..

 

hlavní cíle programu:

 

Chceme změnu finančního a společenského systému, protože požadujeme, aby se rodiče mohli starat o své děti a stačila jim zkrácená pracovní doba nebo mohli alespoň některé práce dělat společně s dětmi - je to nejlepší prevence sociálních neduhů. Požadujeme umožnit vzájemný sousedský kontakt při společné práci pro obec a okolí a komunitní spolupráci.

 

Děti a výchova

·         Vrátit dětem a dospívajícím přirozené možnosti zdravého vývoje a aktivního života, nabídnout přítomnost živých podnětů a vzorů a přirozený komunitní systém zpětných vazeb.

·         Umožnit zdravý rodinný i komunitní styl života, umožnit prevenci narůstajícího odcizení (dát lidem možnost se programu účastnit, nikoli povinnost)

·         Vrátit dětem jejich rodiče a rodičům jejich děti, vymanit tyto přirozené priority z patologických tlaků ucpaného trhu práce.

 

Osobní život jednotlivce

·         Nezdá se vám, že pracujeme a konzumujeme více, než žijeme? Zvýšením spolupráce v oblasti prosociálních aktivit a omezením práce na poli umělé zaměstnanosti (UMZ) to můžeme změnit.

·         Nabídka přirozených individuálních, společenských i komunitních aktivit nám může pomoci najít cestu ke svým blízkým i sami k sobě.

·         Zajištění určité podoby základního „nepodmíněného“ příjmu může zajistit finanční jistoty a volný čas pro skutečné priority, kvalitu vztahů a duchovní růst.

·         …Tomu ovšem musí předcházet dílčí reformy systému a změna principů fungování volného trhu práce (aby bylo možné tyto aktivity dostatečně zaplatit).

 

Ekologie a naše životní prostředí

·         Péče o naše životní prostředí (vodu, vzduch, půdy) a snaha snížit ekologickou stopu naší civilizace je základem udržitelnosti naší civilizace.

·         Prevence je důležitější než aktuální zisky a budoucí pád.

·         Omezení tlaků ucpaného trhu, jistota práce v prosociální oblasti a mzdy a současné daňové omezení aktivit destruktivní umělé zaměstnanosti může být záchranným pásem při opouštění vzdušných zámků představ o neomezených možnostech planety a tvrdého návratu na zem do reality.

 

Trh práce

·         Naučit se fungovat organizovaně a soběstačně jako zdravá komunita, fungovat jako celek a ne jako rakovinné buňky, které se navzájem okrádají, protože jeden na druhého nevidí, a jejichž aktivita i přes veškerou jejich výkonnost činí systém neefektivní, destruktivní až sebedestruktivní a neudržitelný.

·         Omezením volného trhu a zpřísněním daňového systému zmírnit ekologické, zdravotní a sociální důsledky nevhodných výrobků a služeb (zpřísnění daňového systému pro ekologicky, zdravotně či sociálně nevhodné a nákladné produkty a služby a zvýšením daňových úlev pro prosociálně zaměřené aktivity) a zajistit rozvolnění trhu práce snížením patologických konkurenčních tlaků na ucpaném trhu práce a umožněním snižování nadbytečné aktivity na poli UMZ.

·         Cílem je rozvolnění trhu práce, aby ti, kteří již nemohou najít místo na ucpaném trhu práce (protože čím více je ve světě inovací ulehčujících práci, tím klesá potřeba práce a množství volných míst) získali opět možnost jej najít v prosociálně užitečné oblasti a nebyli nuceni (aby se mohli vůbec uživit) živit se nežádoucími a nákladnými aktivitami UMZ.

·         Zajištění jiných motivačních principů, než poskytuje odcizený systém.

 

Proč se mají díky volnému trhu neekologické a zdraví škodlivé výrobky řídit stejnými pravidly jako služby a zboží kvalitní a šetrné k životnímu prostředí? Proč by mělo být ve výhodě dovážené z ciziny před místním jen proto, že nadnárodní řetězce si mohou dovolit jít s cenou nepřiměřeně dolů, kdy místní lidé pak přicházejí o práci, co ž vede k nárůstu nezaměstnanosti nebo rozšiřování vrstev UMZ, na což zpětně doplácí stát a všichni jeho daňoví poplatníci, přírodu nevyjímají.

·         Vytvořme konkurenceschopnou místní obchodní síť, která se nesnaží jen o bezbřehý zisk, ale vedlejší dopady její činnosti jí nejsou lhostejné, podporuje aktivity místní místním a jiné prosociální programy.  Stejně tak vytvořme funkční lokální systém dělby práce a sdílení pracovních příležitostí.

 

Politika

·         Pokud se systém dostává do krize a schodkového rozpočtu, je nutné chytit systémové otěže pevně do rukou. Namísto škrtů v dotacích na prosociální účely je třeba usilovat o omezení aktivit UMZ a o soběstačnost místního systému. Vedle samotné správy financí získaných z daňového systému, který může skrze nárůst UMZ vykazovat i známky neefektivity, zajistit účinné řízení míry UMZ tak, aby míra „neproduktivní“ UMZ nepřevýšila míru konstruktivních produktivních činností). Zpřístupnit nabídku konstruktivní prosociální práce či ZNP všem, kdo mají zájem se do programu zapojit nebo se jinak podílet na jeho aktivitách namísto nečinnosti nebo práce v UMZ.

 

 

 

Systémovým řešením stávající situace je programové zvýhodnění prosociálních aktivit a zavedení systémových opatření na rozvolňování ucpaného trhu práce. Jedním z připravovaných návrhů je také:

program Ekologická a Sociální kultura (pESK).

 

Program ESK si stanovuje tyto tři základní cíle:

  1. Zabrzdit, přeřadit a zvolit vhodný směr – zavést daňová zatížení pro produkty umělé zaměstnanosti dle jejich sociálních, zdravotních a ekologických dopadů a externalit (blíže specifikováno v knihách o programu ESK) a rozvolnit tlak na trhu práce přímým financováním prosociálních aktivit (penězi z těchto daní, z destruktivní činnosti)
  2. Systémově podpořit spolupráci a dělbu práce, a tím omezit míru nezaměstnanosti i destruktivní umělé zaměstnanosti a snížit nadbytečné množství uměle vnucovaných konzumních i spotřebních produktů ničících přírodu, zdraví, vztahy i vkus a zastiňujících skutečné priority. Uvolnit cestu skutečným prioritám díky osvobození lidí od nutnosti pracovat pro umělou zaměstnanost z důvodu nedostatku pracovních nabídek na přesyceném trhu práce.
  3. Pozvolna přidávat plyn – nabídnout možnost smysluplné prosociální práce nebo zpřístupnit takovou možnost i třeba jen na část úvazku všem, kdo mají zájem se programu ESK účastnit, a tím dát lidem potřebné základní jistoty a nezávislost (nezávislost na práci pro destruktivní umělou zaměstnanost)
  4. Dávat pozor na jízdu a potřeby řidiče – nabídnout lidem přirozený sociální kontakt, hry, kulturu a volno-časové aktivity

 

Chcete pracovat v umělém odcizeném pracovním procesu o něco méně, mít za to více volného času a přitom stále stejný nebo i větší zisk? …Zasaďte se o snižování množství umělých aktivit, a začněte nejlépe vlastním příkladem. Nemůžete-li si to z důvodu své konkurenceschopnosti na trhu práce dovolit, dejte o tom vědět politikům a příslušným úřadům a pokuste se vyvinout tlak na vývoj takových systémových opatření, která vám to umožní. Některé věci lze řešit pouze systémově. Takovým návrhem je i program ESK, který –nebo i samotné jeho myšlenky a cíle –  si určitě zaslouží vaši pozornost.

 

Konkrétní aktivity a znění programu ESK jsou v přípravě, a proto je tu prozatím neuvádím, aby nedošlo k přílišnému a nemístnému zjednodušení. Věřím však, že v dohledné době budu schopen alespoň hlavní materiály nabídnout i sem.


Diskusní téma: Program ESK

Datum: 09.04.2013

Vložil: Radka Altmanová

Titulek: lidí přibývá práce ubývá logiku to má

Ahoj, trochu jsem to pročetla, ne vše možná přehlížím, dle mého, řešení nezaměstnanosti, pro určitou skupinu lidí, by to bylo chytré a jednoduché, ekonomicky by to fungovat mohlo. Jen si nedovedu představit předávání jednoho ukolu více jak 1 dalšímu člověku... i to.. Každý něco pozapomene... Jak navrhujete předat práci a nezapomenout něco, tak aby se ukol zdárně dokončil? Jak řešíte odpovědnost a důsledky za to co se nepovede? Díky a zdravím Radka

—————

Datum: 25.07.2013

Vložil: Petr Vogeltanz

Titulek: Re: lidí přibývá práce ubývá logiku to má

Řešením je skupinová práce. Nejde ani tak o to předávat úkoly, jako o to určit prosociálně užitečné cíle v regionu (př. výsadba sadu, sklizeň ovoce, stavební práce, obravy všeho druhu atp.) a nechat skupinu, která je v programu a pochází z dané oblasti a vzájemně se v ní lidé znají, práci udělat. Jistota základní mzdy, byť jen základní, dává možnost soustředit se na hlavní cíl a při tom dohlížet na cíle vedlejší, jako je např spolupráce kolektivu, zaučování mladé generace, sociální vztahy, ekologická a zdravotní stránka věci atp., smysl činnosti a dobrá nálada. Primární není výkon, ale funkčnost, hospodárnost, smysl a "kolektivní zábava". Kultura, kde se lidé naučí spolupracovat, pomáhat si, nehledě na sobecký zisk, dokáže snížit vedlejší škody umělé zaměstnanosti a externality na minimum, a tím získat pro každého zisk větší, než když se jako psi lidé přetahují o jednu kost.
Tak jako při práci s dědou na zahradě vnuka ani nenapadne podvádět, když ho práce s dědou baví, stejně tak i spolupráce komunity může fungovat, když cílem činnosti jednotlivců je smysl a vzájemná pomoc a podpora, ochota vzájemně se učit a tvořit.

—————

Datum: 11.03.2013

Vložil: Bohumil Plojhar

Titulek: ideální svět?

Dobrý den. Vážený pane, nezlobte se na mne, ale jste ještě větší snílek, než já sám.
Tento Váš svět můžete vytvořit, pokud lidem dokážete vymazat jejich vrozené vlastnosti a nahrát nový, Vámi upravený software lásky a naprosté oddanosti k druhým na úkor sebe. Dobrovolně do toho nepůjdu :) Přeji Vám mnoho důvěry v sebe sama a doufám, že se Vám to podaří i jen v nejmenší možné společnosti, ve vaší rodině. Hezký den. B.Plojhar

—————

Datum: 17.02.2013

Vložil: Isa

Titulek: Zajímavé ale dlouhé

Dobrý den, Vaše iniciativa se mi líbí, ale upřímně nemám čas ani trpělivost proklestit se množstvím slov, které nabízíte. Asi nebudu sama. Nešlo by nějak stručněji a konkrétněji?
Asi pak i zájem aktivních čtenářů stoupl.
Díky a držím palce.
Isa

—————

Datum: 25.07.2013

Vložil: Petr Vogeltanz

Titulek: Re: Zajímavé ale dlouhé

děkuji, chápu, také bych to rád zkrátil. Jen mít čas se k tomu vracet :-) třeba jednou... :-)

—————

Datum: 02.11.2012

Vložil: Petr Vogeltanz

Titulek: kontakt

Budu rád za vaše podněty
a za případné zaslání kontaktu na vás pro možnost další spolupráce
Děkuji
Petr V.

—————